English Français עִבְרִית
   
סוף דבר
אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון וכל הנביאים פגשו באלוהים והיום אנו ברי מזל לחיות בתקופתו של ראֵל, שליחם האחרון. חברי בני ישראל, באשר תהיו ! המשיח, לו ציפו אבותינו זמן כה רב נמצא סוף סוף בקרבנו.

המשיח מאיר את התורה בפירושים חדשים. הוא חושף את האמת הסמויה.

המסרים של האלוהים שהוא מעביר לנו בספר "האמת על האלֹהים" נושאים תקווה גדולה לכל היהודים ולאנושות בכלל.

עלינו להיות מודעים לתפקידנו ולמחויבותנו כלפי האלוהים. חובה עלינו, בני ישראל לתמוך בראֵל ולעזור לו בהפצת המסרים של בוראינו ולהכין את בואם.

נסו לדמיין את השמחה שנחוש ביום ההוא על שנטלנו חלק בכך ולא מבוכה על כך שלא פעלנו.

אנו הראֵלים והיהודים ששואפים לקבל את פני האלוהים. אנחנו ישראל כי אנו אנשיו של ראֵל.שלום

לאון מלול

הממונה על הקהילה היהודית

הבינלאומית ומדריך ראשי לישראל
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]