English Français עִבְרִית
   
מסר מיהוה לעם ישראל
על עם ישראל להקצות למדריך המדריכים שטח אדמה בקרבת ירושלים במטרה להקים את שגרירות האלוהים.

עם ישראל! הגיע הזמן להקים את "ירושלים החדשה" כפי שנאמר בכתובים וראל הוא האיש עליו נתבשרנו. קראו את הכתובים שוב ושוב ופיקחו את עיניכם.

אנו מייחלים לכך ששגרירותנו תיבנה בקרב צאצאינו. מאחר ועם ישראל הם צאצאי הצאצאים אשר נולדו כתוצאה מהזיווג בין בני האלוהים ובנות האדם (בראשית פרק ו' פסוק ב')

עם ישראל ! הוצאנו אתכם ממצרים והראיתם שאינכם ראויים לאמוננו. הפקדנו בידיכם מסר המיועד אל כל האנושות, ואילו אתם שמרתם אותו לעצמכם בקנאות במקום להפיץ אותו בקרב העמים.

במשך מאות שנים סבלתם סבל רב כעונש על הטעויות שעשיתם, וכעת הגיעה עת הסליחה והרחמים.

כדברי הנביא ישעיהו, קיבצנו אתכם מהצפון ומהדרום ומקצוות תבל והבאנו אתכם לארצכם, בה תוכלו לחיות בשלום ובשלווה אם תקשיבו לאחרון הנביאים. האיש, עליו דיברו הנביאים הקודמים ותסייעו בעדו לבצע את אשר הוטל עליו תהא זו ההזדמנות האחרונה. אם זו תוחמץ, אזי ארץ אחרת תקבל את פני מדריך המדריכים ושם תיבנה השגרירות שלנו. ארץ זו תהיה קרובה לארצכם והיא תהנה מהגנתנו והאושר והשלווה ישרו בה. ומדינת ישראל תאבד את הגנתנו לעד.

עם ישראל ! עליכם להכיר באיש שהכתובים מדברים עליו ולהקצות לו את שטח האדמה הדרוש ולסייע בעדו. אם לא תעשו כן, אזי כפי שקרה לפני 2,000 שנה, השגרירות תוקם ע"י אחרים ואתם תפוזרו שוב בין הגויים.

אילו הכירו אבותיכם לפני 2,000 שנה בישוע כשליחנו, אזי כל הנוצרים היו יהודים והצרות והתלאות שהיו מנת חלקכם לא היו מתרחשות ואתם הייתם נציגינו, במקום שתפקיד זה יבוצע ע"י אנשים אחרים שבחרו את רומא כבסיס לפעילותם. עכשיו ניתנת לכם הזדמנות נוספת להפוך את ירושלים למרכז.

אם תחמיצו אותה, אזי עם אחר יתפוס את מקומכם ולא תהיה לכם יותר זכות על האדמה שבחרנו לכם.

אם באמת ובתמים אתם מאמינים בכתובים שקיבלתם בירושה מאבותיכם פתחו את דלתות לבכם וקבלו את ראֵל.

האחריות להכרה בראֵל כמשיח ולבניית שגרירות האלוהים בקרבת ירושלים, אינה מוטלת על כתפי ממשלת ישראל, רבנים, או ראשי הקהילות היהודיות בגולה בלבד, אחריות זו מוטלת על כתפיכם, על כתפיו של כל אחד ואחד מכם באשר הוא נמצא, אתם תהיו אחראים להחלטותיכם, למעשיכם ולעתידכם.

בין אם ממשלת ישראל תשלוט על ירושלים ובין אם לאו, השגרירות אכן תיבנה בקרבת ירושלים כי כך החליטו האלוהים !

עליכם לדעת שהשם "ראֵל" הוא השורש של המילה "ישראל" ובלי השורש העץ לא יכול לחיות
Copyright 2007 International Raelian Movement
Valid XHTML 1.1   Valid CSS!
[x]